مسائل مربوط به معلومات، پذیرش، ثبت نام، امتحان کانکور، طی مراحل اسناد، بخشِ فارغ التحصیلان و احصائیه محصلان از مهمترین کارهایی است که درمعاونتِ محصلان صورت می گیرد.