عاونت علمی مسئولیت برنامه ریزی، انکشاف، نظارت و ارتقای ظرفیتِ استادان و محصلان را به عهده دارد، جذب اساتید و مسئولیتِ کمیته ارتقای کیفیت از مهمترین کارهایی است که دراین معاونیت به پیش برده می‌شود.