این پست که یکی از ایده‌های مهم و اساسی دانشگاه می باشد، درسال ۱۳۹۵ش تاسیس شد و در این بخش مسائل مربوط به تحقیق و پژوهش منابع درسی، مجله علمی و کارهای فرهنگی دانشگاه صورت می‌گیرد.