حوزه ریاست دانشگاه که متشکل از آمریت دفتر و تحریرات می‌باشد، در رأسِ تمامی فعالیت‌ها قرار دارد، ضمن ایجاد هماهنگی داخلی میانِ شعبات داخلی، تنها مرجعِ پاسخگو و با صلاحیت درخارجِ از دانشگاه شناخته می‌شود.