تامین نیازمندی‌های لوژستیکی، تاسیساتِ زیربنائی و فراهم سازی امکاناتِ آموزشی از مهمترین کارهایی است که درمعاونت اداری دانشگاه به آن پرداخته می شود، پرداخت معاشات استادان و همکاری با مستوفیت ولایت بلخ جهت تادیه مالیات دانشگاه از کارهای مهم دیگری است که معاونت اداری دانشگاه به عهده دارد.