مجله علمی دانشگاه                                                   لینک دانلود: PDF

سومین شماره مجله علمی پژوهشی دانشگاه راه‌سعادت از چاپ برامد. در این شماره که به تعداد ۱۰۰۰ نسخه چاپ شده است، مقاله‌های ژرف و شیرینی از نویسندگان توان‌مند دیارمان به چاپ رسیده است که هر کدام در بخش تخصصی خود دارای صلاحیت و جایگاه بلند علمی می‌باشند.
دانشگاه راه سعادت که به منظور توسعه علوم و ترویج خردگرایی تأسیس یافته است،
تقویت تفکر پژوهشی از اهداف مهم و رسالت اصلی این نهاد به شمار می رود.
بدون شک سقف دانشگاه بر ستون تألیف، ترجمه، تحقیق و خلق اثر استوار است، تا زمانی
که دانشگاه به رسالت اصلی خویش عمل نکرده است، انتظار هرگونه دستاورد مهم و چشمگیر
به دور از واقعیت است.
قاطعیت اراده و عزم استوار همکاران‌مان در
دانشگاه، نشان‌دهنده پیوستگی و تداوم کارهای علمی و عملی مان است. مصمم هستیم تا در
برابر تفنگ از قلم و در برابر باروت از جوهر اندیشه و استدلال بهره گیریم، از همین جهت تداوم و بقای این راه ضرورت به هم اندیشی و همزادپنداری اندیشمندان و فرهیختگانی دارد که حرفی برای گفتن و نظری برای همگانی ساختن دارند.
تحول اجتماعی و فکری پروسه‌ای‌ست که سال‌ها طول می‌کشد و راهی است که بدون
پشتوانه علمی و نیروی انسانی به مقصد نمی رسد، یکی از این راه ها نشر و پخش اندیشه و
تفکر است، مجله علمی پژوهشی دانشگاه راه سعادت افتخار دارد که در همین راستا تأسیس
و فعالیت می نماید.
از تمامی اندیشمندان، اساتید دانشگاه ها، مؤسسات تحصیلی و تعلیمی، محققان علوم
دینی و پژوهشگران حوزه ادبیات، علوم طبیعی و انسانی دعوت می کنیم تا در این حوزه ما را
یاری رسانده و به غنامندی آثار علمی بی افزاییم.
مجله علمی پژوهشی دانشگاه راه سعادت آمادگی کامل را دارد تا با استقبال از آثار علمی
اساتید محترم به نشر و همگانی ساختن آن بپردازد.
این مهم ترین رسالتی است که خود را در برابر قلم و اندیشه متفکران مسئول می دانیم و
متعهد هستیم تا همگام و هم صدا با اهل قلم گام های اصلاح و تحول را برداریم.