دانشکده تعلیم وتربیه که یکی از دانشــکده‌های مهم و برنامه ساز درسطح دانشگاه می‌باشد، با داشتنِ یازده دیپارتمنت، بیشترین سهم را درجذب محصلین و تقویتِ زیربنایِ معارف کشور ایفا نموده است. هدف از تاسیسِ این دانشکده، تربیت و تقویتِ زیربنایِ آموزشـــی کــــشور می‌باشد که طی ســــال‌های جنگ و ویرانی، دچارِسکتگی و عقب ماندگیِ تکنولوژیکی و حرفوی شده است، درشرایط فعلی کشورما به کادرهای تحصیل کرده و مجربی نیاز دارد که بتوانند زخم‌های جنگ را ازیکسو مرهم بگذارند و از سوی دیگر، نسل جوانِ ما را با ساختارهایِ پیدکوژیکی جدید و مدرن آشنا ساخته و طبقه تحصیل‌کرده‌ی خلاق را تحویل جامعه دهند.

از همین جهت دردانشکده تعلیم و تربیه بیشترین تمرکز خودرا روی افرادی نموده‌ایم که بتواند بیشترین تاثیر گذاری را روی ارتقایِ ظرفیتِ شاگردانِ مکاتب داشته باشد، عمده‌ترین محصلان این دانشکده را اساتید و معلمانِ معارف کشور تشکیل می‌دهند که با تحـــملِ تمامی سختی‌ها آماده شده اند تا به ارتقای سطح تحصیلی خویش بپردازند.دیپارتمنت‌های این دانشکده قرار ذیل می‌باشد:

 1. دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی؛
 2.  دیپارتمنت ریاضی؛
 3.  دیپارتمنت بیولوژی؛
 4.  دیپارتمنت کیمیا؛
 5.  دیپارتمنت فزیک؛
 6. دیپارتمنت تاریخ؛
 7. دیپارتمنت جغرافیه؛
 8.  دیپارتمنت زبان و ادبیات دری؛
 9. دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو؛
 10. دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی؛
 11. دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی؛
 12. دیپارتمنت تربیت بدنی

 دیدگاه و مأموریت دانشکده تعلیم و تربیه