1- پالیسی اخلاقی. PDF
2- مقرره استفاده از کتابخانه. PDF
3- پالیسی استخدام منابع بشری. PDF
4- پالیسی آزادی علمی و اکادمیک. PDF
5- پالیسی مصئونیت، امنیت و صحت. PDF
6- پالیسی درج و رسیدگی به شکایات. PDF
7- پالیسی انصاف و عدالت در مؤسسه تحصیلات عالی راه سعادت. PDF